Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Prins Wilhelmgymnasiet 2018-01-01

Likabehandlingsplan

Vår vision
På Prins Wilhelmgymnasiet är alla lika mycket värda. Här skall ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma. När mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p g a kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Skolans värdegrund utgår ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Skolan är en del av den kommunala verksamheten och därför är det vårt ansvar att säkerställa mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Det handlar om hur vi har en ömsesidig skyldighet att möta varandra i alla situationer och relationer med värdighet. Det handlar om hur vi ser till att alla elever har kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, samt att se till att alla elever känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har och också att se till att alla elever får den undervisning de har rätt till.

Dessa ordningsregler gäller på vår skola:

 • Respektera tider för lektioner och avtalade möten.
 • Ta med det du behöver för att kunna genomföra en lektion.
 • Hantera mobiltelefonen enligt undervisande lärares anvisning.
 • Lämna ytterkläder i skåpet.
 • Ta med använd tallrik, bestick och glas till disken när du ätit.
 • Medtag ej mat eller dryck till lektionen.
 • Ställ i ordning klassrummet efter varje lektion.
 • Håll rent och snyggt. Släng skräp i papperskorgar. Klottra inte på bänkar, väggar och skåp.
 • Rökning är förbjudet inom skolans område.
 • Följ tillsägelser från skolans personal.
 • Stör inte andras arbete. Respektera deras rätt till arbetsro.
 • Visa hänsyn och respekt mot elever och personal.
 • Mobbning, trakasserier, diskriminering, våld samt övriga kränkningar är inte tillåtet. Överträdelser polisanmäls.

 

FRÄMJANDE INSATSER

Kunskapshöjande insatser kring de mänskliga rättigheterna.

Att alla elever på vår skola får faktiska kunskaper kring: Hur de mänskliga rättigheterna kom till, varför de kom till, hur de mänskliga rättigheterna format vår grundlag och övrig lagstiftning, hur de fungerar och vilka konsekvenser de har för elevernas liv i och utanför skolan, hur de mänskliga rättigheterna format arbetet kring likabehandling på Prins Wilhelmgymnasiet, kunskaper om regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, diskrimineringslagen, skollagen och arbetsmiljölagen. Kunskap kring källkritik. Kunskap om civil lagstiftning kring hot, stalking, näthat, hets mot folkgrupp, hatbrott och annan lagstiftning som förstärker de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Centrala innehållet i de kurser eleverna läser behandlar dessa områden. Lärarna samverkar i den reguljära undervisningen med ämnesövergripande insatser samt en tydlig gemensam insats för att uppnå målen.

KARTLÄGGNING

Årligen genomförs enkäter där elever och personal kan uttrycka synpunkter och tankar kring verksamheten. Ett exempel är Liv och Hälsa Ung som genomförs i årskurs två av Landstinget.

Anmälningar, berättelser, samtal, observationer, mentorsarbete t ex utvecklingssamtalen, EHT:er, elevhälsoteamets arbete, frånvarostatistik, skolans organisation & struktur, Skolinspektionens granskningar är metoder för att kartlägga läget.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Kunskapshöjande insatser skall ske kontinuerligt för personalen om vilka riktlinjer och lagar som gäller. Utbildningsinsatserna sker internt såväl som med externa aktörer. För att personalen skall kunna känna trygghet i sin roll, sitt ansvar och den ansvarsfördelning som gäller samt vad man bör göra om något händer är det viktigt med grundläggande kunskaper samt fördjupade kompetenser där det finns särskilda behov. Vilka dessa är kartläggs kontinuerligt i utvärderingar, samtal och observationer.

Alla elever på nationella program erbjuds en resa till forna koncentrationslägret Auschwitz/Birkenau när de läser gymnasiegemensamma ämnet historia. Resan ingår i ett ämnesövergripande projekt för att förebygga främlingsfientlighet och rasism.

RUTINER VID AKUTA SITUATIONER

Policy

Inga trakasserier eller annan kränkande särbehandling skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker i skolan, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p g a kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

På Prins Wilhelmgymnasiet har all personal en skyldighet att uppmärksamma och anmäla kränkningar till rektor. När så sker finns Elevhälsoteamet vars medlemmar är beredda att ta itu med upptäckta eller misstänkta fall av trakasserier eller annan särbehandling av elever. Gruppen består av personal verksamma vid skolan.
Gruppen träffas regelbundet under läsåret och vid behov.

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Personal man kan vända sig till

 • Rektor Jonas Axelsson (Nationella program samt IM), Jonas Karlsson (SPRINT)
 • Elevhälsoteamet (SYV, Kurator, Skolsyster, Specialpedagoger)
 • Mentor
 • Arbetslagsledaren (SPRINT Marie Celing, STU Ingela Berglund, YRK Katarina Hallin)

A. Åtgärder vid trakasserier och annan kränkande särbehandling av elever på Prins Wilhelmgymnasiet

Skolan får reda på att en elev/elever troligen blir utsatt för trakasserier och annan kränkande behandling. Rektor skall meddelas omedelbart. Dokumentation upprättas som snarast delges huvudmannen.

Ärendet behandlas så i Elevhälsoteamet där man i samråd bestämmer hur man skall arbeta med situationen och försöker utreda vad som hänt och vad åtgärden/na ska vara.

Ärendegång för att utreda och åtgärda när elev anser sig kränkt av annan elev i samband med verksamheten:

 1. Personal gör anmälan enligt blankett.
 2. Blankett lämnas till rektor.
 3. Rektor informerar huvudmannen.

  Punkt 1-3 ska ske skyndsamt, helst samma dag.

 4. Rektor delar ut ansvaret att utreda händelsen. Företrädesvis mentor.
 5. Utredningen dokumenteras på gällande blankett. Lämnas till rektor så fort som möjligt.
 6. Rektor redovisar till huvudmannen.
 7. Beslut om uppföljning eller avslut rekommenderas av rektor, beslutas av HM.
 8. Eventuellt uppföljning/ar av ärendet.

B. På Prins Wilhelmgymnasiet accepteras inga rasistiska, främlingsfientliga eller andra kränkande symboler. Inte heller någon musik med ett sådant budskap. Åtgärder vid rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Vid spridning av rasistiskt, främlingsfientligt eller annat diskriminerande material såsom t.ex. flygblad eller affischer har all personal på skolan ansvar att genast stoppa denna spridning. Rektor skall därefter snarast informeras om materialet och om vem som spridit detta.

Om någon på skolan bär rasistiska, främlingsfientliga eller andra diskriminerande symboler eller spelar musik med samma budskap är det personalens skyldighet att säga till personen att detta inte är tillåtet och rapportera till rektor som beslutar om ev. fortsatta åtgärder som t.ex. polisanmälan.

Personalen på skolan skall ingripa om någon använder skällsord med rasistisk, främlingsfientlig eller diskriminerande innebörd. Om detta ändå inte upphör rapporteras detta till rektor som tar beslut om åtgärder såsom kontakt med Elevhälsoteamet, kontakt med vårdnadshavare, information till berörda lärare, insatser från elevvården ex kuratorssamtal, polisanmälan, avstängning eller förvisning från skolan enligt gymnasieförordningen 6 kap 21-25 §§.

Den person som utsatts för rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering erbjuds stödjande samtal hos kurator på skolan. Även stödjande samtal med föräldrar kan vara aktuellt. I det fall personal på skolan ger uttryck för främlingsfientlighet, rasism eller diskriminering skall detta direkt anmälas till rektor som ansvarar vidare för ärendet.
Arbetet dokumenteras fortlöpande.

C. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal.

Rutiner enligt ovan men utbyggda med någon som företräder eleven på ett opartiskt sätt. Då eleven inte har en egen facklig organisation så är Barn- och elevombudet, BEO, som är en del av Skolinspektionen, en möjligt viktig part.

Rutiner för uppföljning

Uppföljning och feedback på klassrådsprotokollen görs av rektor. Det förebyggande arbetet utvärderas årligen av eleverna på skolan via enkät. En kontinuerligt återkommande enkät (en gång per år) till elever och personal, som utvärderar förekomsten av trakasserier, annan särbehandling och likabehandlingsarbetet på skolan. Uppföljning och utvärdering av gångna årets arbete enligt denna plan utvärderas av elevvården vid läsårets slut.
Denna likabehandlingsplan uppdateras en gång per läsår (december.)

Rutiner för dokumentation

Varje fall som kommer in dokumenteras enligt mall och arkiveras.

 

Ansvarig för planen är rektor Jonas Axelsson och Jonas Karlsson

Enhet SPRINT

Jonas Karlsson
Telefon 0157-430 505
E-post

Enhet Nationella program och IM

Jonas Axelsson
Telefon 0157-430 501,
0763 110 192
E-post

 

PW Social