Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

För att kunna förebygga kränkande behandling och ha en beredskap att arbeta med akut kränkandebehandlingsproblematik finns en likabehandlingsplan utarbetad.

Elever och föräldrar skall vid antydan till att någon elev är utsatt för kränkande behandling direkt ta kontakt med någon i skolans likabehandlingsgrupp. Vi har alla, vuxna och elever, ett ansvar för att anmäla alla tecken på att någon utsätts för kränkande behandling.

Alla har rätt att känna sig trygga och respekterade i skolan. 

I likabehandlingsgruppen ingår representanter för skolledning, elevhälsa samt lärare från respektive arbetslag. Kontaktperson Jonas Axelsson, rektor.

Diskriminering och kränkande behandling
Det juridiska ansvaret för att motverka diskriminering och kränkande behandling i den kommunala skolan har huvudmannen, det vill säga barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flens kommun.

Rektor har ansvaret för att skyndsamt utreda inträffade kränkningar samt vidta åtgärder. Rektor ansvarar för att snarast informera huvudmannen.

Om en elev upplever sig blivit utsatt för kränkande behandling på skolan ska man anmäla detta till skolan. Så här kan du som elev, eller vårdnadshavare till elev, anmäla diskriminering och kränkande behandling.

Kontakta någon av nedanstående rektor på respektive enhet:

Enhet SPRINT

Jonas Karlsson
Telefon 0157-430 505
E-post

Enhet Nationella program och IM

Jonas Axelsson
Telefon 0157-430 501,
0763 110 192
E-post

 

PW Social