Elevvård och Likabehandling

Det här är en kortversion av planen.
Du kan ladda ner fullversionen av planen här:
Fullversion av Likabehandlingsplan 2018-2019 Prins Wilhelmgymnasiet (PDF) ->>Läs mer...

Vår vision och policy

Prins Wilhelmgymnasiet är en skola som inspirerar och vägleder elever framåt med målet att eleven ska känna att varje dag är meningsfull, att det eleven gör idag är en byggsten för framtiden (ur ”Vår Vision”). På Prins Wilhelmgymnasiet är alla lika mycket värda. Här råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet.

Elevvårdspolicy

Syftet med elevvårdsarbetet är att eleverna själva uppfattar att de mår bra såväl somatiskt, psykiskt som socialt.
Det är mentor, tillsammans med arbetslaget, som står för den främsta och tätaste kontakten med eleven och hemmet och har därmed det första ansvaret för elevens välbefinnande i skolan. Ibland kan man som mentor köra fast med en elev, eller en grupp, och inte veta hur man ska gå vidare. Då kan elevvårdspersonalen fungera som ett bollplank eller ge handledning.

Elevvårdsarbetet har även ett förebyggande syfte för att på ett tidigt stadium motverka elevernas olika svårigheter. Det är också viktigt att framhålla att elevvårdsarbetet kan åstadkomma en positiv anda på skolan. Alltså är elevvårdsarbetet inte bara en fråga om enstaka insatser när problem uppstår.

Mentors ansvar

Introduktionssamtal
hålls med varje elev (mentor)

  • lära känna eleven
  • bakgrunden till elevens val och elevens val av estetisk verksamhet och eventuellt språk 2
  • funderingar kring syftet med studierna
  • studievana och studieteknik
  • medicinska förhållanden som kan påverka studieplaneringen
  • andra förhållanden i elevens situation som kan tänkas påverka studiearbetet eller studieplaneringen

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post