Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Vet du vad som gäller?

Betygen är en av de skolfrågor som det pratas mest om.
Men vet DU vad som gäller?

Det är vanligt med missuppfattningar och skolverket har därför tagit fram broschyrer för elever och föräldrar som förklarar vilka lagar och regler som gäller. Broschyrerna kan du hämta hem via nätet.

Adressen är www.skolverket.se

 

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs och meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Betygssättningen görs utifrån de nationella betygskriterierna. Skriftliga prov utgör endast en del av betygsunderlaget. Lika viktigt vid betygssättningen är inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, seminarier, muntliga redovisningar m.m. Vid vårterminens slut skickas betygen hem. Elevens betyg samlas i en betygskatalog. Om eleven behöver sitt betyg kan ett utdrag ur betygskatalogen göras. Elev som erhållit godkänt betyg på en kurs har enligt gymnasieförordningen inte möjlighet att tentera för högre betyg så länge han/hon är inskriven i gymnasieskolan.

Om en läraren på grund av elevens frånvaro saknar underlag för en bedömning av elevens kunskaper skall betyg inte sättas.

Elev som fuskat på prov eller inlämningsuppgift får IG på aktuellt moment. Eleven får dessutom en skriftlig varning som skickas till vårdnadshavare
för underskrift. Komplettering för bristande betygsunderlag på grund av fusk görs ej.

Omprov/ tentamen

Om elev blivit underkänd på prov ges möjlighet till omprov varannan vecka. Tiden för omprov meddelas av läraren. Tiden mellan ordinarie prov och omprov bör vara minst två veckor för att eleven skall hinna inhämta de kunskaper som saknats vid första provtillfället.

Undervisande lärare avgör om omprov är nödvändigt eller om kunskaperna kan testas på annat sätt.

En elev som erhållit betyget F på hel kurs kan anmäla sig för tentamen. Eleven anmäler sig till undervisande lärare (lämna in tentamensblankett till administrationen). Examinator anmäler antal elever senast 2 veckor innan tentamen och lämnar skrivningar till receptionen. Besked om lokal ges på anslag i skolan när antalet elever som tenterar är känt.

PW Social